Nasza wspólna przyszłość – idea rozwoju zrównoważonego

Nasza wspólna przyszłość - idea rozwoju zrównoważonego

Światu grozi katastrofa ekologiczna. Globalne ocieplenie, wymieranie gatunków, coraz częstsze susze to efekt rabunkowej gospodarki środowiskiem – wycinania lasów, betonowania miast, korzystania z kopalnych źródeł energii i zanieczyszczenia powietrza. Coraz częściej w mediach pojawiają się informacje o nietypowych dla danego regionu świata  zjawiskach przyrodniczych, np.: trąbach powietrznych, tsunami, huraganach, topnieniu lodowców.  Lekarstwem na ekologiczną bombę może być rozwój zrównoważony.

Idea rozwoju zrównoważonego

Definicja rozwoju zrównoważonego zakłada taki rozwój cywilizacji obecnego pokolenia, aby zaspokoić jego potrzeby, ale nie zmniejszy szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich wymagań życiowych. Cywilizacja osiągnęła poziom dobrobytu możliwy do utrzymania jedynie pod warunkiem odpowiedniego gospodarowania zasobami. W równoważonym rozwoju podstawą jest środowisko naturalne, gospodarka narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa jest celem wszystkich działań. Celem zrównoważonego rozwoju jest zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych mieszkańców Ziemi poprzez zachowanie i ochronę integralności ekosystemów.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Organizacja Narodów Zjednoczonych za najważniejsze działania w kierunku zrównoważonego rozwoju uważa: ograniczenie zużywania zasobów naturalnych  do granic określonych możliwościami odtworzenia tych zasobów. Jednym z celów zrównoważonego rozwoju jest eliminowanie z procesów gospodarczych substancji toksycznych i niebezpiecznych oraz zastępowanie kopalnych źródeł energii zasobami odnawialnymi, np.: energią wiatrową. Dla zrównoważonego rozwoju niezwykle ważne jest odnawianie i chronienie różnorodności biologicznej od krajobrazu do ochrony gatunków. Decyzje dotyczące zmian w środowisku powinny następować po konsultacji z lokalną społeczność.

Cele zrównoważonego rozwoju

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła kilka zadań, które powinny być wykonane, aby można było osiągnąć zrównoważony rozwój. Najważniejszym problem wymagającym jak najszybszego rozwiązania jest wyeliminowanie ubóstwa i głodu na świecie poprzez osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważone rolnictwo. Dążenie do zapewnienia zdrowego życia i dobrobytu można uzyskać poprzez dostęp do wody pitnej,  edukację dla każdego, równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet. Trudno bowiem mówić o zrównoważonym rozwoju, kiedy dziewczęta zmuszane są do małżeństw przed osiągnięciem pełnoletności i odmawia się im prawa do edukacji oraz dodatkowo naraża na konsekwencje zdrowotne związane  ze zbyt wczesnym macierzyństwem. Do zapewnienia dobrobytu ludzkości konieczne jest zapewnienie dostępu do taniej energii i poprawienie warunków sanitarnych w najbiedniejszych krajach świata.

Zrównoważony rozwój to również ochrona zasobów mórz i oceanów przed nadmierną eksploatacją, ochrona ekosystemów oraz zapobieganie degradacji gleby.  Wprowadzenie wymienionych powyższej założeń w życie pozwoli na lepszą ochronę klimatu i zmniejszy nierówności pomiędzy krajami.

Rekomendowane

1 komentarz

  1. Ciężko jest w dzisiejszych czasach zadbać o zrównoważony rozwój. Ciągle coś nas spotyka, mam wrażenie, że szybko się poddajemy. za szybko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *